Nr 64/2020  |  22-12-2020

Emisja obligacji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 22 grudnia 2020 roku wyemitował 10 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 000 PLN ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie umowy programu emisji obligacji zawartej w Warszawie w dniu 27 listopada 2006 roku, z późniejszymi zmianami.
 
Obligacje zostały zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLPKN0000208 oraz wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
Szczegółowe warunki emisji Obligacji zostały podane w raporcie bieżącym Spółki nr 63/2020 z 8 grudnia 2020 roku.
 
Patrz także raporty bieżące: nr 63/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku, nr 56/2020 z dnia 28 października 2020 roku, nr 103/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 102/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.