Nr 1/2021  |  29-01-2021

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora branżowego do realizacji projektu budowy morskich elektrowni wiatrowych przez Baltic Power sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniach:

- 9 czerwca 2020 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 9 czerwca 2020 roku zatwierdził wybór spółki Northland Power Inc. z siedzibą w Toronto jako jedynego podmiotu, z którym prowadzone będą rozmowy w przedmiocie nabycia przez Northland Power Inc. 49% udziałów w Baltic Power sp. z o.o. oraz w przedmiocie określenia warunków dalszej współpracy z PKN ORLEN w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji przez Baltic Power sp. z o.o. morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim o planowanej mocy 1200 MW ("Projekt").

Zarząd Spółki udzielił także zgody na zawarcie z Northland Power Inc. wstępnego porozumienia (ang. term sheet) określającego podstawowe zasady współpracy stron w ramach Projektu.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w spółce Baltic Power sp. z o.o.”

- 19 stycznia 2021 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 19 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki postanowił o zawarciu przez Spółkę z NP BALTIC WIND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("NP BALTIC WIND B.V."), spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc, umowy wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) w przedmiocie pozyskania inwestora branżowego do realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji przez Baltic Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Baltic Power") morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim o maksymalnej mocy 1200 MW („Umowa”).

Zarząd Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w spółce Baltic Power sp. z o.o.”

- 28 stycznia 2021 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 28 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę z NP BALTIC WIND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("NP BALTIC WIND B.V."), spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc, umowy wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) w przedmiocie pozyskania inwestora branżowego do realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji przez Baltic Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Baltic Power") morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim o maksymalnej mocy 1200 MW („Umowa”).

Przed podpisaniem Umowy wymagana jest jeszcze zgoda Zgromadzenia Wspólników Baltic Power.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w spółce Baltic Power sp. z o.o.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.