Nr 2/2021  |  29-01-2021

Podpisanie umowy wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) z NP BALTIC WIND B.V. w przedmiocie pozyskania inwestora branżowego do realizacji projektu budowy morskich elektrowni wiatrowych przez Baltic Power sp. z o.o.


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 29 stycznia 2021 roku pomiędzy PKN ORLEN S.A., Baltic Power sp. z o.o. („Baltic Power”) oraz NP BALTIC WIND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("NP BALTIC WIND B.V."), spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc, została podpisana umowa wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) w przedmiocie pozyskania inwestora branżowego do realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest przygotowanie, budowa i eksploatacja przez Baltic Power morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim o maksymalnej mocy do 1200 MW. Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej planowane jest w 2023 roku, a oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na rok 2026. Umowa została zawarta na 35 lat, po tym terminie przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

Zgodnie z postanowieniami Umowy docelowo NP BALTIC WIND B.V. obejmie 49% udziałów w Baltic Power, pozostałe 51% udziałów w Baltic Power pozostanie w posiadaniu PKN ORLEN S.A. Jako część wkładów pieniężnych wnoszonych na pokrycie udziałów obejmowanych przez NP BALTIC WIND B.V. w Baltic Power, NP BALTIC WIND B.V. planuje w 2021 roku zainwestować w rozwój Baltic Power około 290 mln zł.

Zgromadzenie Wspólników Baltic Power wyraziło zgodę na zawarcie Umowy. Umowa została zawarta pod warunkiem rejestracji zmiany Aktu Założycielskiego Baltic Power w Krajowym Rejestrze Sądowym  oraz uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych. 

PKN ORLEN S.A. posiada aktualnie 100% udziałów w spółce Baltic Power sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.