Nr 6/2021  |  09-03-2021

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok

PKN ORLEN S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportów rocznych za 2020 rok, których publikacja miała nastąpić w dniu 15 marca 2021 roku.

Raporty roczne za 2020 rok:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2020 rok
- Jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2020 rok
- Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej

zostaną opublikowane w dniu 1 kwietnia 2021 roku.


Podstawa prawna:  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.