Nr 7/2021  |  17-03-2021

Zatwierdzenie warunków emisji obligacji na okaziciela serii D

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu 17 marca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej do 1.000.000.000 PLN ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4 000 000 000 PLN lub równowartości tej kwoty w innych walutach emisji ustanowionego na podstawie umowy programu emisji obligacji zawartej w Warszawie w dniu 27 listopada 2006 roku, z późniejszymi zmianami.

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
- maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia: 10.000;
- wartość nominalna jednej Obligacji: 100.000 PLN;
- cena emisyjna jednej Obligacji: 99.432 PLN;
- maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji: do 1.000.000.000 PLN;
- data emisji: 25 marca 2021 roku;
- data wykupu: 25 marca 2031 roku;
- Obligacje nie są zabezpieczone;
- w dniu emisji Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, którego funkcję pełnić będzie podmiot wskazany w warunkach emisji Obligacji, a następnie zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 
- Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A. 
- Obligacje zostaną zaproponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015  r. o obligacjach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1208), w sposób, który nie będzie wymagał od Spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;
- Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wskazanej w warunkach emisji Obligacji, której wysokość będzie uzależniona od oceny (ratingu) agencji ESG, czyli MSCI ESG Research (UK) Limited lub innego podmiotu, który ją zastąpi, mierzącą podatność Spółki na istotne ryzyka związane w szczególności z wywiązywaniem się przez Spółkę z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko, jego społeczną odpowiedzialnością oraz wdrożonym ładem korporacyjnym, a także sposób zarządzania przez Spółkę tymi ryzykami, albo alternatywny rating ESG. Stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 2,875% w skali roku i w następnych okresach odsetkowych pozostanie na tym poziomie lub możliwa będzie jej zmiana o odpowiednio 0,1% lub 0,2% w skali roku w zależności od poziomu przyznanego ratingu ESG zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji.

Spółka planuje przeznaczyć środki z emisji Obligacji na ogólne cele korporacyjne, w tym na realizację celu ESG, rozumianego jako utrzymanie przez Spółkę ratingu przyznanego przez MSCI ESG Research (UK) Limited na poziomie z daty emisji Obligacji lub osiągnięcie wyższego ratingu. 


Patrz także raporty bieżące: nr 64/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, nr 63/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku, nr 56/2020 z dnia 28 października 2020 roku, nr 103/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 102/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.