Nr 32/2021  |  02-06-2021

Rezygnacja Pana Dominika Kaczmarskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Pan Dominik Kaczmarski złożył w dniu 2 czerwca 2021 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z upływem dnia 6 czerwca 2021 roku. 

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.