Nr 11/2021  |  06-04-2021

Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2021 roku

Zarząd PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, przeznaczenie kwoty 1 496 981 713,50 PLN na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję). Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych. Zarząd Spółki proponuje 22 lipca 2021 roku jako dzień dywidendy oraz 5 sierpnia 2021 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.