Nr 15/2021  |  29-04-2021

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody Zarządu na ustanowienie programu emisji średnioterminowych euroobligacji


PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniu 20 kwietnia 2021 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 20 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyraził zgodę na ustanowienie programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program”). Na podstawie Programu Spółka będzie mogła wielokrotnie emitować euroobligacje, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności. W ramach Programu łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych euroobligacji w żadnym czasie nie przekroczy kwoty 5 000 000 000 EUR lub równowartości tej kwoty w innych walutach.
W związku z powyższym, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd wyraził zgodę na podjęcie przez Spółkę wszelkich czynności wymaganych do ustanowienia Programu oraz emisji euroobligacji.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.