Nr 16/2021  |  29-04-2021

Rozpoczęcie działań prowadzących do ustanowienia Programu EMTN oraz emisji euroobligacji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki, po wcześniejszej decyzji Zarządu Spółki, wyraziła zgodę na ustanowienie programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Euroobligacje”), („Program EMTN”). Na podstawie Programu EMTN Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji Euroobligacji, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i terminach zapadalności. W ramach Programu EMTN łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych Euroobligacji w żadnym czasie nie przekroczy kwoty 5.000.000.000 EUR lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Euroobligacje emitowane w ramach Programu EMTN będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (U.S. Securities Act), na podstawie prospektu, który zostanie przygotowany przez Spółkę. 
Euroobligacje będą mogły być emitowane jako tzw. obligacje zielone lub zrównoważone; zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV, lub Clearstream Banking SA. Spółka będzie mogła ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Irish Stock Exchange plc funkcjonującym pod nazwą Euronext Dublin, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inny podmiot prowadzący rynek regulowany. 
Emisja każdej serii Euroobligacji w ramach Programu EMTN będzie zatwierdzana przez Zarząd Spółki. 
Zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., Spółka podejmie wszelkie czynności wymagane do ustanowienia Programu EMTN oraz emisji Euroobligacji.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.