Nr 20/2021  |  10-05-2021

Złożenie do Prezesa UOKiK wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad spółką PGNiG S.A.


PKN ORLEN S.A. informuje, że 10 maja 2021 roku złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek stanowiący zgłoszenie zamiaru koncentracji („Wniosek”) w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę kontroli nad spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”), („Transakcja”).
Złożony dzisiaj przez Spółkę Wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.
Oprócz przedstawienia stron oraz założeń Transakcji, we Wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu Transakcji na konkurencję na tych rynkach. 

Patrz także: raport bieżący nr 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., raport bieżący nr 45/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. oraz raport bieżący nr 46/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.