Nr 21/2021  |  12-05-2021

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zatwierdzenia i przekazania umowy o współpracy pomiędzy PKN ORLEN S.A., a Grupą LOTOS S.A., PGNiG S.A., oraz Skarbem Państwa dotycząca przejęcia kontroli przez PKN ORLEN S.A. nad Grupą LOTOS S.A. oraz PG


„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 5 maja 2021 roku Zarząd Spółki zatwierdził i przekazał do Ministerstwa Aktywów Państwowych propozycję umowy o współpracy pomiędzy PKN ORLEN S.A., a Grupą LOTOS S.A., PGNiG S.A., oraz Skarbem Państwa dotyczącej przejęcia kontroli przez PKN ORLEN nad Grupą LOTOS S.A. oraz PGNiG S.A. („Propozycja Umowy”). Propozycja Umowy zawiera rekomendowany sposób przeprowadzenia transakcji przejęcia kontroli przez PKN ORLEN nad Grupą LOTOS S.A. oraz PGNiG S.A. z założeniem, że wiodącym podmiotem w tym procesie zostanie PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z Propozycją Umowy Skarb Państwa i PKN ORLEN S.A. będą współpracować przy opracowaniu analiz, których celem będzie ostateczne potwierdzenie sposobu przeprowadzenia transakcji jako optymalnego z punktu widzenia Skarbu Państwa.”

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.