Nr 22/2021  |  12-05-2021

Umowa o współpracy pomiędzy PKN ORLEN S.A., a Grupą LOTOS S.A., PGNiG S.A., oraz Skarbem Państwa dotycząca przejęcia kontroli przez PKN ORLEN S.A. nad Grupą LOTOS S.A. oraz PGNiG S.A.


PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2021 roku podpisana została umowa o współpracy pomiędzy PKN ORLEN, a Grupą LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”), PGNiG S.A. („PGNiG”), oraz Skarbem Państwa („Strony”) dotycząca przejęcia kontroli przez PKN ORLEN nad Grupą LOTOS oraz PGNiG („Umowa”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy Strony potwierdziły, że na dzień podpisania Umowy przyjętym scenariuszem przejęcia kontroli przez PKN ORLEN nad Grupą LOTOS oraz PGNiG jest dokonanie połączenia między PKN ORLEN a Grupą LOTOS i PGNiG przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w ten sposób, że cały majątek Grupy LOTOS oraz PGNiG (spółki przejmowane) zostałby przeniesiony na PKN ORLEN (spółka przejmująca) za akcje, które PKN ORLEN przyznałby akcjonariuszom Grupy LOTOS oraz PGNiG, w ramach jednego lub dwóch odrębnych procesów Połączenia („Połączenie” lub odpowiednio „Połączenia”). Skarb Państwa i PKN ORLEN będą współpracować przy opracowaniu analiz, których celem będzie ostateczne potwierdzenie tego scenariusza jako optymalnego z punktu widzenia Skarbu Państwa.

W wyniku Połączenia lub odpowiednio Połączeń akcjonariusze spółek Grupa LOTOS i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych Grupy LOTOS i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i z dniem Połączenia lub odpowiednio Połączeń staną się akcjonariuszami PKN ORLEN. 
W związku ze skutkami Połączenia lub odpowiednio Połączeń, w tym w szczególności przejęciem majątków Grupy LOTOS i PGNiG PKN ORLEN, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, wstąpi w prawa i obowiązki odpowiednio Grupy LOTOS i PGNiG w ramach sukcesji uniwersalnej.

Zgodnie z postanowieniami Umowy wiodącą rolę przy przeprowadzeniu Połączenia lub odpowiednio Połączeń będzie miał PKN ORLEN jako spółka przejmująca oraz że Połączenie lub odpowiednio Połączenia zostaną przeprowadzone przy ścisłej współpracy Stron na zasadach określonych w Umowie.

Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku, nr 106/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku, nr 31/2019 z 3 lipca 2019 roku, nr 34/2019 z 26 sierpnia 2019 roku, nr 42/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 43/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 44/2020 z 14 lipca 2020 roku, 45/2020 z 14 lipca 2020 roku, 46/2020 z 23 lipca 2020 roku, 49/2020 z 18 sierpnia 2020 roku nr 20/2021 z 10 maja 2021 roku oraz nr 21/2021 z 12 maja 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.