Nr 23/2021  |  13-05-2021

Ustanowienie programu emisji średnioterminowych euroobligacji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2021 roku został ustanowiony program emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) umożliwiający Spółce emisje euroobligacji („Euroobligacje”). W tym samym dniu Centralny Bank Irlandii (Central Bank of Ireland) zatwierdził prospekt emisyjny dla Programu EMTN. Na podstawie Programu EMTN Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji Euroobligacji, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i terminach zapadalności. W ramach Programu EMTN łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych Euroobligacji w żadnym czasie nie przekroczy kwoty 5.000.000.000 EUR lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Program EMTN otrzymał oceny ratingowe na poziomie Baa2 od agencji Moody’s Investors Service oraz BBB- od agencji Fitch Ratings.

W celu umożliwienia wyemitowania Euroobligacji jako tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych Spółka opracowała i opublikuje na swojej stronie internetowej zasady zielonego/zrównoważonego finansowania („Green Finance Framework”). Spółka określiła w nich cele zielonego finansowania, na które przeznaczane będą środki z emisji Euroobligacji.

Zasady Green Finance Framework, które będą opublikowane przez PKN ORLEN S.A. zostały zrewidowane przez agencję Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na podstawie dokonanego przeglądu Vigeo Eiris wydało dla Spółki opinię (tzw. Second Party Opinion), która potwierdza zgodność opublikowanych przez Spółkę zasad Green Finance Framework z międzynarodowymi standardami Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook.

W najbliższym czasie Spółka planuje pierwszą emisję Euroobligacji w ramach Programu EMTN. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innego podmiotu.

Patrz także: raport bieżący nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.