Nr 24/2021  |  18-05-2021

Porozumienie między PKN ORLEN S.A. a Energa S.A. dotyczące współpracy przy budowie elektrowni CCGT w Ostrołęce


PKN ORLEN S.A. informuje, że 18 maja 2021 roku zawarł z ENERGA S.A. porozumienie określające zasady oraz zakres współpracy PKN ORLEN S.A. i ENERGA S.A. („Strony”), („Porozumienie”) przy wykonywaniu umowy inwestycyjnej z 22 grudnia 2020 roku zawartej pomiędzy PKN ORLEN S.A., ENERGA S.A. i PGNiG S.A. dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka „C” („Umowa inwestycyjna”).
Zgodnie z podpisaną 22 grudnia 2020 roku Umową inwestycyjną realizacja budowy Elektrowni Ostrołęka C nastąpi poprzez wspólnego przedsiębiorcę, tj. CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce (obecnie spółkę jednoosobową zależną od ENERGA S.A.), w której kapitale zakładowym PKN ORLEN S.A. oraz Energa S.A. obejmą łącznie 51% udziałów („Pula udziałów”), a PGNiG S.A. obejmie pozostałe 49% udziałów.

W podpisanym dzisiaj Porozumieniu PKN ORLEN S.A. oraz ENERGA S.A. uzgodniły, że z przypadającej im Puli udziałów ENERGA S.A. obejmie 50%+1 udział spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o., a PKN ORLEN S.A. pozostałe udziały z przypadającej dla obydwu spółek Puli udziałów. 
Zgodnie z Umową inwestycyjną przystąpienie PGNiG S.A. do CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. uzależnione jest od ziszczenia się przewidzianych w Umowie inwestycyjnej przesłanek. W przypadku, gdy PGNiG S.A. nie przystąpi do spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o., w szczególności gdy nie zrealizują się przesłanki oznaczone w Umowie inwestycyjnej, 49% udziałów w CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. przewidzianych dla PGNiG S.A., obejmie PKN ORLEN S.A.
Ponadto zgodnie z Porozumieniem w przypadku powstania ryzyka naruszenia przez ENERGA S.A. wymogów umów o finansowanie, PKN ORLEN S.A. udzieli ENERGA S.A. finansowania, niezbędnego do sfinansowania projektu w kwocie nie wyższej niż 1,55 mld PLN.
ENERGA S.A. będzie wykonywać nadzór nad spółką CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. jako spółką zależną i wchodzącą w skład grupy kapitałowej ENERGA S.A., w tym prowadzić będzie czynności administracyjne, nadzór merytoryczny i organizacyjny oraz wszelkie ustalenia z PGNiG S.A. poza ustaleniami dotyczącymi finansowania realizowanego projektu.

Patrz także: raport bieżący nr 31/ 2020 z 19 maja 2020 roku, nr 33/ 2020 z 2 czerwca 2020 roku, nr 50/2020 z 3 września 2020 roku, nr 65/2020 z 22 grudnia 2020 roku oraz nr 13/2021 z 14 kwietnia 2021 roku. 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.