Nr 25/2021  |  21-05-2021

Zatwierdzenie warunków emisji euroobligacji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu 21 maja 2021 roku wyraził zgodę na pierwszą emisję euroobligacji serii A („Euroobligacje”) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”) ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku.
Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
- łączna wartość nominalna Euroobligacji: 500.000.000 EUR;
- emisja 5.000 imiennych Euroobligacji serii A;
- wartość nominalna jednej Euroobligacji: 100.000 EUR;
- cena emisyjna jednej Euroobligacji: 99.426 EUR;
- dzień wykupu: 7 lat po dniu emisji Euroobligacji;
- Euroobligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 1,125% rocznie;
- Euroobligacje nie będą zabezpieczone;
- Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking SA;
- Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe warunki emisji Euroobligacji będą określone w Ostatecznych Warunkach Euroobligacji.
Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane przez Spółkę zgodnie z opublikowanymi zasadami zielonego/zrównoważonego finansowania („Green Finance Framework”), które zostały zrewidowane przez agencję Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na podstawie dokonanego przeglądu Vigeo Eiris wydało dla Spółki opinię (tzw. Second Party Opinion), która potwierdza zgodność opublikowanych przez Spółkę zasad Green Finance Framework z międzynarodowymi standardami Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook.
Euroobligacje zostały certyfikowane jako „Zielone Obligacje” przez Climate Bonds Initiative.
 
Patrz także: raport bieżący nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku oraz nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.