Nr 26/2021  |  24-05-2021

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej inwestycji rozbudowy kompleksu olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniu 18 maja 2021 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 18 maja 2021 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na realizację inwestycji dotyczącej intensyfikacji produkcji Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku („Projekt”). Projekt stanowi część Programu Rozwoju Petrochemii, który został ogłoszony przez Spółkę 12 czerwca 2018 roku.
W ramach realizacji Projektu zakłada się pozyskanie dofinasowania w postaci Pomocy Publicznej dla osiągnięcia akceptowalnego poziomu efektywności ekonomicznej projektu.
Koszt inwestycji szacowany jest na około 13,5 mld PLN.

Dzięki zgodzie Zarządu Spółki możliwe będzie podpisanie umowy na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) dla zakresu ISBL z preferowanym oferentem, tj. ze spółkami Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu oraz Técnicas Reunidas S.A. z siedzibą w Madrycie, lub spółką powołaną przez przedmiotowe spółki do realizacji umowy EPCC jako generalnego wykonawcy („Preferowany oferent”), po wynegocjowaniu wszystkich warunków umownych.

Realizacja Projektu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, o którą wystąpił dzisiaj Zarząd PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 69/2018 z 12 czerwca 2018 roku.”

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.