Nr 27/2021  |  24-05-2021

Inwestycja rozbudowy kompleksu olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 24 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację inwestycji dotyczącej intensyfikacji produkcji Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku („Projekt”). Projekt stanowi część Programu Rozwoju Petrochemii, który został ogłoszony przez Spółkę 12 czerwca 2018 roku.
W ramach realizacji Projektu zakłada się pozyskanie dofinasowania w postaci Pomocy Publicznej dla osiągnięcia akceptowalnego poziomu efektywności ekonomicznej projektu. Trwają także prace w zakresie pozyskania finansowania dla Projektu w formule project finance.
Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 13,5 mld PLN. Zakończenie fazy budowy inwestycji planowane jest na 1 kwartał 2024 roku, a uruchomienie produkcyjne Kompleksu Olefin III na początek 2025 roku. Spółka szacuje, że realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld PLN rocznie.

Dzięki dzisiejszej zgodzie Rady Nadzorczej Spółki możliwe będzie podpisanie umowy na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) dla zakresu ISBL z preferowanym oferentem, tj. ze spółkami Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu oraz Técnicas Reunidas S.A. z siedzibą w Madrycie, lub spółką powołaną przez przedmiotowe spółki do realizacji umowy EPCC jako generalnego wykonawcy („Preferowany oferent”), po wynegocjowaniu wszystkich warunków umownych. W związku z dzisiejszą decyzją Rady Nadzorczej Spółki, PKN ORLEN S.A. podpisze z Preferowanym oferentem porozumienie odnośnie kontynuacji negocjacji umowy EPCC dla zakresu ISBL oraz umów licencyjnych.

W związku z Projektem została utworzona spółka ORLEN Olefiny Sp. z o.o., w ramach której planowana jest realizacja Projektu.

Realizacja projektu została zatwierdzona przez Zarząd PKN ORLEN S.A. w dniu 18 maja 2021 roku

Patrz także: raport bieżący nr 26/2021 z 24 maja 2021 roku oraz nr 69/2018 z 12 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.