Nr 28/2021  |  27-05-2021

Podsumowanie emisji euroobligacji serii A

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 27 maja 2021 roku Spółka zakończyła proces emisji 5 000 euroobligacji serii A („Euroobligacje”) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”) ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku.

Zapisy na 5 000 Euroobligacji prowadzono 20 maja 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Euroobligacji dokonano 20 maja 2021. 

W okresie subskrypcji 234 inwestorów wyraziło zainteresowanie euroobligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na blisko 3,0 mld EUR, co oznacza blisko 6 - krotną nadsubskrypcję euroobligacji. PKN ORLEN dokonał przydziału 5 000 euroobligacji 182 inwestorom z 26 krajów.

Euroobligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 99.426 EUR za jedną Euroobligację. 

W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP Paribas, ING Bank N.V., Bank Pekao S.A. oraz UniCredit Bank AG jako Globalni Współkoordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu, a także  CaixaBank S.A. i SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH jako Współprowadzący Księgę Popytu.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 497 130 000 EUR.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Euroobligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 25/2021 z 21 maja 2021 roku, nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku oraz nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


Zarząd PKN ORLEN S.A.