Nr 30/2021  |  27-05-2021

Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy w 2021 roku

​PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 27 maja 2021 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, postanowiło przeznaczyć kwotę w wysokości 1 496 981 713,50 PLN na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło:
- 22 lipca 2021 roku jako dzień dywidendy oraz
- 5 sierpnia 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.
Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki (427 709 061 akcji).
 
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.