Nr 33/2021  |  18-06-2021

Dopuszczenie euroobligacji serii A do obrotu giełdowego

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 18 czerwca 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o dopuszczeniu 5 000 euroobligacji serii A (ISIN XS2346125573) („Euroobligacje”) do obrotu giełdowego na rynku równoległym w ramach platformy Catalyst. 

Euroobligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w dniu 27 maja 2021 r. w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”) ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku. 

Patrz także: raport bieżący nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku, nr 25/2021 z 21 maja 2021 roku oraz nr 28/2021 z 27 maja 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.