Nr 35/2021  |  22-06-2021

Rejestracja euroobligacji PKN ORLEN S.A. serii A w KDPW

PKN ORLEN S.A. informuje, że 22 czerwca 2021 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu z PKN ORLEN S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 5 000 euroobligacji serii A (ISIN XS2346125573) („Euroobligacje”). Rozpoczęcie rejestrowania Euroobligacji w KDPW nastąpi do dnia 23 czerwca 2021 r., w którym upływa termin rejestracji wskazany w oświadczeniu KDPW.

Euroobligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w dniu 27 maja 2021 roku w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”) ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku, nr 25/2021 z 21 maja 2021 roku nr 28/2021 z 27 maja 2021 roku oraz nr 33/2021 z 18 czerwca 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.