Nr 36/2021  |  24-06-2021

Wprowadzenie euroobligacji PKN ORLEN S.A. serii A do obrotu oraz podsumowanie kosztów emisji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 24 czerwca 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu z dniem 28 czerwca 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym 5 000 euroobligacji serii A o wartości nominalnej 100 000 EUR każda („Euroobligacje”).

Dodatkowo PKN ORLEN S.A. informuje o wysokości kosztów przygotowania programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5 000 000 000 EUR („Program EMTN”) ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku oraz kosztów emisji 5 000 euroobligacji serii A w ramach Programu EMTN.

Dotychczas poniesione koszty Programu EMTN, uwzględniające emisję euroobligacji serii A, szacowane są na około 7 875 tys. PLN. 

Powyższa kwota obejmuje:
koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Euroobligacji serii A – 4 268 tys. PLN,
koszty dotyczące utworzenia Programu EMTN i sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 3 607 tys. PLN, 
koszty promocji oferty Euroobligacji serii A – 0 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Euroobligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu EMTN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Euroobligacji. 

Koszty  związane z Programem EMTN i emisją serii A (poza kosztami promocji ofert obligacji) zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i systematycznie obciążają wynik finansowy od dnia emisji Euroobligacji Serii A (27 maja 2021 roku) do dnia ich wykupu (27 maja 2028 roku). Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

Patrz także: raport bieżący nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku, nr 25/2021 z 21 maja 2021 roku nr 28/2021 z 27 maja 2021 roku, nr 33/2021 z 18 czerwca 2021 roku oraz nr 35/2021 z 22 czerwca 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 pkt 12 i 13, § 17 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.