Nr 38/2021  |  31-08-2021 

Porozumienie między PKN ORLEN S.A. a ENERGA S.A. dotyczące finansowania elektrowni CCGT w Grudziądzu

PKN ORLEN S.A. informuje, że 31 sierpnia 2021 roku zawarł z ENERGA S.A. porozumienie w sprawie  finansowania („Porozumienie”) budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu („Projekt”). W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej Projektu, PKN ORLEN S.A. zobowiązał się w Porozumieniu do pokrycia do 100% nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu, ale nie więcej niż 1,8 mld zł, pod warunkiem zawarcia przez spółkę CCGT Grudziądz Sp. z o.o. (spółka celowa realizująca Projekt) umowy mocowej. Pokrycie wskazanych nakładów inwestycyjnych, nastąpi poprzez udzielenie środków pieniężnych ENERGA S.A. lub spółce CCGT Grudziądz Sp. z o.o. na kapitał własny lub obcy. Porozumienie określa również zasady nadzoru nad spółką CCGT Grudziądz Sp. z o.o. oraz kierowania Projektem. 

 

PKN ORLEN S.A. posiada 90,92% akcji ENERGA S.A., które dają prawo do 93,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A.

ENERGA S.A. posiada 100% udziałów spółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.