Nr 40/2021  |  30-09-2021 

Budowa jednostki HVO w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 30 września 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację zadania inwestycyjnego - budowy jednostki HVO (uwodornienia olejów roślinnych) na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku („Inwestycja”). Moce produkcyjne instalacji wyniosą 300 tysięcy ton rocznie biodiesla lub biopaliwa lotniczego. Całkowity koszt Inwestycji szacowany jest na około 600 mln PLN. Zakończenie Inwestycji i rozpoczęcie produkcji planowane jest w połowie 2024 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.