Nr 42/2021  |  08-10-2021 

Inwestycja „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 8 października 2021 roku wyraził zgodę, jako jedyny akcjonariusz AB ORLEN Lietuva („ORLEN Lietuva”), na realizację przez ORLEN Lietuva zadania inwestycyjnego – budowy instalacji „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach („Projekt”).

Ponadto PKN ORLEN S.A. podpisał dzisiaj z ORLEN Lietuva porozumienie („Porozumienie”) w sprawie uzgodnienia kierunkowego sposobu sfinansowania Projektu. PKN ORLEN S.A. zobowiązał się do zapewnienia środków na finansowanie do 100% nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu, ale nie więcej niż do kwoty ok. 633 mln EUR, pod warunkiem wykonania przez ORLEN Lietuva głównych kamieni milowych Projektu zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu oraz nieprzekroczenia budżetu Projektu wynoszącego ok. 641 mln EUR. Zgodnie z Porozumieniem pokrycie powyższych nakładów inwestycyjnych nastąpi poprzez udzielenie przez PKN ORLEN S.A. środków pieniężnych dla ORLEN Lietuva na kapitał własny lub obcy. Szczegóły dotyczące formy i warunków finansowania zostaną uzgodnione przez PKN ORLEN S.A. i ORLEN Lietuva w odrębnym porozumieniu lub umowie.

Podpisanie Porozumienia zostało poprzedzone zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

 

Zakończenie Projektu planowane jest do końca 2024 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu Projektu zysk operacyjny EBITDA ORLEN Lietuva może wzrosnąć o ok. 68 mln EUR rocznie.

 

Patrz także: raport bieżący nr 41/2021 z 8 października 2021 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.