Nr 47/2021  |  26-11-2021 

Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął  w informację o rejestracji w dniu 26 listopada 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu PKN ORLEN S.A. uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 27 maja 2021 roku („ZWZ”).

 

Zarejestrowane zmiany zostały uchwalone uchwałami ZWZ nr: 29 i 30 w dniu 27 maja 2021 roku.

 

Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki:

 

1. w § 2 w ust. 2 po pkt 88 dodany został punkt oznaczony numerem 89 który otrzymał następujące brzmienie:

„89.Wydobywanie soli (PKD 08.93.Z)” 

 

2. § 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymał następujące brzmienie:

„3. Jeden Członek Zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki. Członka Zarządu powołanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa odwołuje Rada Nadzorcza.” 

 

Na podstawie powyższych zmian ZWZ uchwałą nr 31 ustaliło w dniu 27 maja 2021 roku tekst jednolity Statutu w brzmieniu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Patrz także: raport bieżący nr 29/2021 z 27 maja 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.