Nr 48/2021  |  29-11-2021 

Aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni gazowej Ostrołęka C

PKN ORLEN S.A. informuje, że 29 listopada 2021 roku zawarł z ENERGA S.A. oraz PGNiG S.A. (dalej łącznie „Strony”) aneks do umowy inwestycyjnej z 22 grudnia 2020 roku dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka „C” („Aneks”).

 

Zgodnie z postanowieniami Aneksu Strony potwierdziły gotowość kontynuacji współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C („Projekt”), dostrzegając jednocześnie potrzebę dostosowania zasad tej współpracy do warunków, w jakich ma być realizowany Projekt.

Strony dążyć będą do uzgodnienia, aby docelowa forma zaangażowania PGNiG S.A. w realizację Projektu przyjęła postać udziału finansowego PGNiG S.A., którego wysokość i sposób wniesienia zostaną określone w odrębnej umowie, a która zostanie zawarta do końca 2022 roku.

 

Patrz także: raport bieżący nr 31/ 2020 z 19 maja 2020 roku, nr 33/ 2020 z 2 czerwca 2020 roku, nr 50/2020 z 3 września 2020 roku, nr 65/2020 z 22 grudnia 2020 roku, nr 13/2021 z 14 kwietnia 2021 roku oraz raport bieżący nr 24/ 2021 z 18 maja 2021 roku. 

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.