Nr 50/2021  |  15-12-2021 

Porozumienie z ORLEN Południe S.A. w sprawie uzgodnienia kierunkowego sposobu sfinansowania zadań inwestycyjnych

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 roku zawarł z ORLEN Południe S.A. („ORLEN Południe”) porozumienie („Porozumienie”) w sprawie uzgodnienia kierunkowego sposobu sfinansowania zadań inwestycyjnych: „Projektu i budowy linii produkcji i destylacji UCO FAME” oraz „Budowy kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu II generacji (B2G)” - „Projekt B2G”, zwanych łącznie: „Projektami”. Sfinansowanie realizacji Projektów, ponad środki zapewnione przez ORLEN Południe, nastąpi poprzez zapewnienie udzielenia przez PKN ORLEN S.A. środków pieniężnych dla ORLEN Południe. Szczegóły dotyczące formy i warunków finansowania zostaną określone w przyszłych decyzjach korporacyjnych PKN ORLEN S.A. i ORLEN Południe oraz w odrębnej umowie lub umowach. Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych na realizację Projektu B2G zostanie przez PKN ORLEN S.A. opublikowana w osobnym raporcie bieżącym po zakończeniu przez ORLEN Południe negocjacji warunków umów z wykonawcami tej inwestycji. 

Zawarcie Porozumienia zostało poprzedzone zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

PKN ORLEN S.A. wyraził także zgodę, jako jedyny akcjonariusz ORLEN Południe, na realizację przez ORLEN Południe Projektu B2G.

 

Patrz także: raport bieżący nr 49/2021 z 15 grudnia 2021 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.