Nr 51/2021  |  17-12-2021 

Umowa kredytowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

PKN ORLEN S.A. informuje, że 17 grudnia 2021 roku zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytową („Umowa kredytowa”) na kwotę 180 mln EUR. Celem kredytu jest częściowe sfinansowanie inwestycji w Grupie Kapitałowej ORLEN, które wspierają jej zrównoważony rozwój. Transze wypłacane w ramach Umowy kredytowej będą mogły być spłacane w okresie do 11 lat od wypłaty ostatniej transzy.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.