Nr 54/2021  |  29-12-2021 

Wydłużenie terminu obowiązywania listu intencyjnego dotyczącego CCGT w Gdańsku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 29 grudnia 2021 roku podpisany został pomiędzy Spółką a Grupą LOTOS S.A. oraz ENERGA S.A. aneks do listu intencyjnego („List intencyjny”) dotyczącego analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku („Aneks”).

 

Zgodnie z zapisami Aneksu List intencyjny wiąże Strony do czasu zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2022 roku.

 

Patrz także: raport bieżący 58/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.