Nr 1/2022  |  12-01-2022  |  10:54 

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zgodzie na zawarcie umów dotyczących wdrażania środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A. oraz umowy ramowej dotyczącej nabycia stacji paliw na Słowacji oraz Węgrzech

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona 10 stycznia 2022 roku:

 

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 10 stycznia 2022 roku Zarząd Spółki dokonał wyboru partnerów, z którymi zostaną podpisane odpowiednie umowy dotyczące wdrożenia środków zaradczych („Środki Zaradcze”), które Spółka zobowiązana jest zrealizować zgodnie z warunkową zgodą Komisji Europejskiej („Komisja”) z dnia 14 lipca 2020 roku na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”). 

 

Zarząd Spółki wyraził zgodę na zawarcie umów z następującymi partnerami:

1) w zakresie rynku produkcji paliw, działalności hurtowej oraz paliwa lotniczego: Aramco Overseas Company B.V. z siedzibą w Hadze (Holandia);

2) w zakresie rynku asfaltów i logistyki paliw: Unimot Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

3) w zakresie rynku biokomponentów: Rossi Biofuel Zrt. z siedzibą w Komárom (Węgry);

4) w zakresie rynku działalności detalicznej: MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company z siedzibą w Budapeszcie (Węgry).

 

Ponadto Zarząd Spółki wyraził zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy ramowej, w wyniku której podmioty należące do Grupy Kapitałowej ORLEN nabędą od MOL Plc. aktywa związane z prowadzeniem stacji paliw na Słowacji oraz Węgrzech.

 

Wskazane wyżej decyzje Zarządu PKN ORLEN S.A. zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki.”

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.