Nr 10/2022  |  11-03-2022  |  14:47

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok

PKN ORLEN S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportów rocznych za 2021 rok, których publikacja miała nastąpić w dniu 18 marca 2022 roku.

Raporty roczne za 2021 rok:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2021 rok

- Jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2021 rok

- Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej

zostaną opublikowane w dniu 31 marca 2022 roku.

 

Podstawa prawna:  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.