Nr 11/2022  |  16-03-2022  |  10:50 

Pozytywna warunkowa decyzja UOKiK w sprawie koncentracji między PKN ORLEN S.A. oraz PGNiG S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2022 roku otrzymał pozytywną warunkową decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie („PGNiG”).

 

Pozytywna decyzja Prezesa UOKiK została wydana pod warunkiem wykonania przez Spółkę i PGNiG środka zaradczego w postaci wyzbycia się kontroli nad Gas Storage Poland Sp. z o.o., spółki zależnej PGNiG, której podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania gazu ziemnego. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland Sp. z o.o. umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację środka zaradczego Spółka i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

 

 

Patrz także: raporty bieżące nr 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., nr 45/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., nr 46/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., nr 20/2021 z dnia 10 maja 2021 r., nr 21/2021 z dnia 12 maja 2021 r. oraz nr 22/2021 z dnia 12 maja 2021 r.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.