Nr 12/2022  |  30-03-2022  |  9:12

Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2021 rok

Zarząd PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, by zysk netto Spółki za 2021 rok w wysokości 8 397 702 761,43 PLN podzielić w następujący sposób:

- kwotę 1 496 981 713,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję),

- pozostałą kwotę w wysokości 6 900 721 047,93 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd PKN ORLEN S.A. proponuje 10 sierpnia 2022 roku jako dzień dywidendy oraz 3 października 2022 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.