Nr 4/2022  |  27-01-2022  |  13:51 

Rezygnacja Pana Zbigniewa Leszczyńskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Pan Zbigniew Leszczyński złożył w dniu 27 stycznia 2022 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z upływem dnia 31 stycznia 2022 roku. 

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.