Nr 5/2022  |  31-01-2022  |  15:55 

Zgoda UOKiK na utworzenie SPV z PGNiG S.A. w obszarze biometanu

 

PKN ORLEN S.A. informuje, że 31 stycznia 2022 roku ORLEN Południe S.A. i PGNiG S.A. otrzymały zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie spółki celowej („SPV”). Tym samym spełnił się warunek utworzenia wspólnego przedsiębiorcy. ORLEN Południe S.A. będzie mieć 51% udziałów, PGNiG S.A. 49% w tworzonym podmiocie. 

 

Docelowym obszarem działalności SPV jest rozwój rynku i produkcji biometanu, w szczególności pozyskiwanie i budowa instalacji biometanowych, rozwój technologii wykorzystywanych do produkcji biometanu, a także produkcja, obrót i wykorzystanie biometanu w różnych obszarach działalności Grupy ORLEN i PGNiG S.A.

 

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w spółce ORLEN Południe S.A.

 

Patrz także: raport bieżący nr 50/2020 z 3 września 2020 roku oraz nr 19/2021 z 5 maja 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.