Nr 6/2022  |  02-02-2022  |  9:55 

Strategia wodorowa Grupy Kapitałowej ORLEN

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 2 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię Wodorową Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku („Strategia Wodorowa”) stanowiącą doszczegółowienie Strategii Grupy Kapitałowej ORLEN 2030 w jednym z obszarów biznesowych – wodór jako element inwestowania w przyszłość Grupy Kapitałowej ORLEN.

 

Strategia Wodorowa definiuje cele Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku oraz długoterminowe ambicje w zakresie rozwoju w obszarze wodoru w czterech kluczowych obszarach:

 

• Mobilność – Grupa Kapitałowa ORLEN jako lider transformacji w Europie Środkowej, wytwarzająca i dostarczająca zero i niskoemisyjny wodór jako paliwo alternatywne dla sektora transportu oraz operator ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru zlokalizowanych na obszarze Europy Środkowej. W pierwszej fazie (do 2025 roku) koncentracja na rozwoju rynku B2B (przede wszystkim komunikacja publiczna zapewniająca stałe wolumeny popytu), a następnie rozwój partnerstw w celu utworzenia korytarzy wodorowych dla transportu ciężarowego dalekobieżnego; rozwój oferty B2C oraz intensyfikacja działań badawczo-rozwojowych w obszarze e-fuels dla transportu lotniczego i w dalszej perspektywie morskiego.

 

• Rafineria i petrochemia - wodór jako główna dźwignia dekarbonizacji Grupy Kapitałowej ORLEN. Koncentracja na optymalnej kosztowo redukcji emisji CO2 z istniejących instalacji produkcji wodoru w Grupie Kapitałowej  ORLEN poprzez m.in. realizację przed 2030 rokiem projektów z zakresu wychwytywania, wykorzystania i /lub magazynowania dwutlenku węgla w wybranych lokalizacjach. Równolegle budowa nowych instalacji produkcji wodoru w oparciu o elektrolizę zasilaną OZE oraz instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w kierunku wodoru (typu waste-to-hydrogen). 

 

• Badania, rozwój i innowacje oraz otoczenie regulacyjne – rozwój działalności badawczo – rozwojowej aktywnie wspierającej potencjał Grupy Kapitałowej ORLEN. Grupa Kapitałowa ORLEN jako partner pierwszego wyboru dla budowy gospodarki wodorowej w Europie Środkowej: koncentracja na tworzeniu i promowaniu partnerstw i ekosystemu wodorowego oraz budowie kompetencji wewnętrznych w całym łańcuchu wartości wodoru, wspierających realizowane inicjatywy inwestycyjne.

 

• Przemysł i energetyka – perspektywiczny kierunek zaangażowania Grupy Kapitałowej ORLEN jako istotnego dostawcy i odbiorcy wodoru nisko i zeroemisyjnego w ramach Europejskiej Sieci Przesyłu Wodoru.

 

Oszacowano, że realizacja działań zaplanowanych do 2030 roku w Strategii Wodorowej będzie wymagała nakładów inwestycyjnych rzędu 7,4 mld PLN. Nakłady zostały częściowo uwzględnione w Strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku w ramach filaru: Inwestowanie w przyszłość. Na realizację Strategii Wodorowej będzie składał się szereg inicjatyw, z których najważniejsze obejmują następujące projekty:

 

• Budowa ponad 100 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru wraz w z niezbędną logistyką na obszarze Europy Środkowej.

• Budowa nowych mocy wytwórczych wodoru zero i niskoemisyjnego o mocy ok. 540 MW, w tym z wykorzystaniem technologii elektrolizy wody zasilanej OZE oraz  instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w kierunku wodoru.

• Budowa instalacji dedykowanych redukcji emisji CO2 z istniejących instalacji produkcji wodoru z wykorzystaniem technologii wychwytywania, wykorzystania i/lub magazynowania CO2.

 

Realizacja powyższych przedsięwzięć pozwoli na produkcję nisko i zeroemisyjnego wodoru w Grupie Kapitałowej ORLEN w 2030 roku  na poziomie ok. 50% całego planowanego wolumenu produkcji wodoru w Grupie Kapitałowej ORLEN w 2030 roku, co przełoży się na uniknięcie ok. 1,6 mln ton emisji CO2 z produkcji wodoru rocznie.

 

Skala planowanych w Strategii Wodorowej nakładów inwestycyjnych może zostać obniżona dzięki wykorzystaniu zewnętrznego finansowania, w tym bezzwrotnego, związanego z innowacjami i transformacją energetyczną.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.