Nr 9/2022  |  01-03-2022  |  16:49

Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2021 roku wykazane w sprawozdaniach finansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej ORLEN za 2021 rok

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny dodatni wpływ na dane finansowe za 2021 rok:

- Ujęcie odwróceń aktualizujących wartość aktywów trwałych w ORLEN Upstream Kanada o łącznej wartości netto około 0,8 mld PLN. Oszacowana kwota odwróceń netto dotyczy aktualizacji wyceny aktywów wydobywczych w ORLEN Upstream Kanada. Poziom odwróceń wynika przede wszystkim z istotnego wzrostu prognozowanych cen aktywów wydobywczych w Kanadzie.

Ponadto w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok Spółka przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny dodatni wpływ na dane finansowe za 2021 rok:

- Ujęcie odwróceń odpisów aktualizujących wartość udziałów w ORLEN Upstream Sp. z o.o. o łącznej wartości około 1,4 mld PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że trwają analizy wartości pozostałych aktywów Grupy Kapitałowej ORLEN, a w przypadku uprawdopodobnienia się odpisów lub odwróceń aktualizujących, wpływających istotnie na dane finansowe za 2021 rok, Spółka przekaże taką informację raportem bieżącym.

PKN ORLEN S.A. opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2021 w dniu 18 marca 2022 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream sp. z o.o.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.