Nr 13/2022  |  20-04-2022  |  17:33

Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 25.05.2022 roku

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 534.636.326,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany PKN ORLEN S.A. lub Spółka).

 

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad

 

Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1, 2 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika, przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.     Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2021 rok.

7.     Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

8.     Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

9.     Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2021.

10.  Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2021 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2021.

16.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

17.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

19.  Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

20.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021.

21.  Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

22.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.      

 

 

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.