Nr 18/2022  |  19-05-2022  |  15:34

Zmiana propozycji daty dnia dywidendy dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2021 rok

Zarząd PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że z uwagi na toczące się procesy inwestycyjne w Grupie ORLEN, postanowił zmienić propozycję daty dnia dywidendy z 10 sierpnia 2022 roku na 27 lipca 2022 roku. Pozostały zakres propozycji dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2021 rok, opublikowanej 30 marca 2022 roku, pozostaje bez zmian.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący zmiany dnia dywidendy. Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki podjęte w przedmiotowej sprawie, które zostaną zaprezentowane akcjonariuszom w związku ze zwołanym na 25 maja 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2021 rok w nowym brzmieniu:

„Zarząd PKN ORLEN S.A. postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, by zysk netto Spółki za 2021 rok w wysokości 8 397 702 761,43 PLN podzielić w następujący sposób:

- kwotę 1 496 981 713,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję),

- pozostałą kwotę w wysokości 6 900 721 047,93 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd PKN ORLEN S.A. proponuje 27 lipca 2022 roku jako dzień dywidendy oraz 3 października 2022 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.”

Patrz także: raport bieżący nr 12/2022 z 30 marca 2022 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.