Nr 20/2022  |  25-05-2022  |  16:07

Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 25 maja 2022 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, postanowiło zysk netto Spółki za 2021 rok w wysokości 8 397 702 761,43 PLN podzielić w następujący sposób:

 

- kwotę 1 496 981 713,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję),

 

- pozostałą kwotę w wysokości 6 900 721 047,93 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło:

- 27 lipca 2022 roku jako dzień dywidendy oraz 

- 3 października 2022 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

 

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki (427 709 061 akcji)

 

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.