Nr 23/2022  |  02-06-2022  |  17:18 

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN S.A. projektu planu połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. 

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona 2 czerwca 2022 roku:

 

„ PKN ORLEN S.A. („Spółka” lub „PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki zatwierdził projekt planu połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”) („Projekt Planu Połączenia”). Projekt Planu Połączenia zakłada, że połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Grupy LOTOS (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które Spółka przyzna akcjonariuszom Grupy LOTOS („Połączenie”).

Zgodnie z Projektem Planu Połączenia akcjonariuszom Grupy LOTOS, w zamian za posiadane przez nich akcje Grupy LOTOS, zostaną wydane w związku z Połączeniem Akcje Połączeniowe w następującym stosunku: 1,075 (akcje PKN ORLEN) : 1 (akcje Grupy LOTOS) („Parytet Wymiany Akcji”). Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 (jedną) akcję Grupy LOTOS akcjonariusze Grupy LOTOS otrzymają 1,075 akcji PKN ORLEN (Akcji Połączeniowych), przy czym liczba przyznanych akcji stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki Akcji Połączeniowych wynikające z zastosowania Parytetu Wymiany Akcji akcjonariusze Grupy LOTOS otrzymają dopłaty na zasadach określonych w Projekcie Planu Połączenia.

 

Projekt Planu Połączenia wymaga jeszcze ostatecznego uzgodnienia z Grupą LOTOS oraz podpisania przez Zarząd PKN ORLEN S.A. oraz Zarząd Grupy LOTOS. ”

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.