Nr 67/2022  |  07-10-2022  |  15:55

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej nowego terminu zakończenia inwestycji rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniu 31 sierpnia 2022 roku:

„31 sierpnia 2022 roku ANWIL S.A. oraz Tecnimont S.p.A podpisały porozumienie w formie Memorandum of Understanding („MoU”), na mocy którego zostanie przygotowany aneks do umowy z Tecnimont S.p.A. z 28 czerwca 2019 roku dotyczącej projektowania, dostaw oraz budowy w systemie „pod klucz” instalacji granulacji w ANWIL S.A. we Włocławku („Aneks do Umowy”). Główne postanowienia MoU, które docelowo mają być zaimplementowane w Aneksie do Umowy, przewidują zmianę daty zakończenia budowy instalacji granulacji w ANWIL S.A. na koniec czerwca 2023 roku, a oddanie jej do użytkowania na koniec lipca 2023 roku.

Zaimplementowanie postanowień MoU do Aneksu do Umowy, w tym obowiązywanie nowego harmonogramu zakończenia inwestycji uwarunkowane jest pozyskaniem przez ANWIL S.A. odpowiednich zgód korporacyjnych.

Umowa z Tecnimont S.p.A. stanowi jedną z trzech najważniejszych umów zawartych w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A. 

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 53/2021 z 20 grudnia 2021 roku, 52/2021 z 20 grudnia 2021 roku, nr 36/2019 z 12 września 2019 roku, nr 30/2019 z 28 czerwca 2019 roku, nr 9/2019 z 24 kwietnia 2019 roku oraz nr 107/2018 z 14 grudnia 2018 roku.”

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.