Nr 71/2022  |  27-10-2022  |  16:01

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak oraz Pan Robert Perkowski zostali powołani do Zarządu PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 27 października 2022 roku powołała do składu Zarządu Panią Iwonę Waksmundzką-Olejniczak oraz Pana Roberta Perkowskiego, od dnia 3 listopada 2022 roku.

 

Pani Iwona Waksmundzka–Olejniczak

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze energetycznym, w tym oil&gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

 

Od 9 kwietnia 2022 roku, Prezes Zarządu PGNiG SA. Stanowisko objęła w sytuacji gwałtownie zaostrzającego się kryzysu na europejskim rynku gazu. Dzięki podjętym przez nią działaniom PGNiG podpisało szereg kontraktów z dostawcami gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, w tym długoterminowy kontrakt z Equinor na kupno 2,4 mld m sześc. gazu rocznie. Zapewniło to optymalne wykorzystanie zdolności przesyłowych nowego gazociągu Baltic Pipe na potrzeby dostaw surowca do Polski w sezonie grzewczym 2022/2023. Podpisane kontrakty pozwoliły na faktyczne dokończenie procesu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski i uniezależnienia kraju od zaopatrzenia z kierunku wschodniego. Kontynuowała działania na rzecz szybkiego wypełnienia krajowych magazynów gazu oraz intensyfikację dostaw LNG. Za jej kadencji PGNiG zaczęło regularnie korzystać z możliwości odbioru LNG w terminalu w litewskiej Kłajpedzie. Podjęto też szereg inwestycji w poszukiwania nowych zasobów gazu oraz rozwój wydobycia surowca ze złóż krajowych a także w rozbudowę podziemnych magazynów gazu. Jednocześnie nadzorowała proces połączenia PGNiG SA z PKN ORLEN, który doprowadziła do finalizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. Proces był realizowany z poszanowaniem interesów wszystkich interesariuszy i w pełnym dialogu ze stroną społeczną, czego efektem było podpisanie przez PGNiG SA, PKN ORLEN i związki zawodowe w PGNiG SA porozumienia potwierdzającego uprawnienia pracowników Spółki po fuzji z PKN ORLEN.

 

Od 16 lipca 2021 r. do 8 kwietnia 2022 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu ENERGA SA, spółki należącej do Grupy ORLEN. Nadzorowała całą Grupę Kapitałową Energa oraz kluczowe projekty inwestycyjne. Koordynowała wdrażanie nowej strategii Grupy Energa ze szczególnym uwzględnieniem celów transformacji energetycznej oraz procesem integracji z Grupą ORLEN. Efektem prowadzonego procesu integracji było połączenie trzech spółek z Grupy ORLEN, obejmującego m.in. spółki świadczące usługi wsparcia, serwisu i ochrony. Integracja działalności odbyła się w dialogu z pracownikami i stroną społeczną Grupy Kapitałowej Energa, dzięki czemu udało się uzyskać pełne zrozumienie celów biznesowych i procesowych wprowadzanych zmian. Wcześniej pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA, zarządzając majątkiem strategicznym, kluczowymi inwestycjami strategicznymi Grupy oraz nadzorowała procesy z zakresu fuzji i przejęć. Odpowiadała także za nadzór korporacyjny i właścicielski w Grupie oraz zarządzanie ładem korporacyjnym.

 

Z PKN ORLEN S.A. związana od lutego 2018 roku, gdzie najpierw jako dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako dyrektor wykonawczy ds. strategii i relacji inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej. Nadzorowała przygotowanie i realizację inwestycji oraz dezinwestycji kapitałowych, a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej oraz relacji z uczestnikami rynku kapitałowego. Była autorką pierwszego na polskim rynku kapitałowym programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych „ORLEN w portfelu”. Pod jej nadzorem znajdował się również obszar R&D wraz ze strategią rozwoju.

 

W l. 2016-2017 na stanowiskach dyrektora poszczególnych departamentów w Banku Ochrony Środowiska S.A. nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej. W l. 2013-2016 jako kierownik marki w Plus Banku S.A. odpowiadała za budowę, kształtowanie i realizację strategii marketingowej oraz polityki komunikacji zewnętrznej. W l. 2002-2012 w Invest Banku S.A. zarządzała siecią sprzedaży, odpowiadała za kształtowanie oferty produktowej, budowę i realizację strategii banku, nadzorowała realizację polityki komunikacji zewnętrznej, zarządzała relacjami z kluczowymi klientami banku, kolejno na stanowiskach kierownika ds. bankowości detalicznej, kierownika ds. marketingu i analiz, a następnie kierownika marki. W l. 2001-2002 była kierownikiem ds. kluczowych klientów w ComputerLand. W l. 1998-2001 pracowała w Banku Współpracy Europejskiej odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku.

 

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe "Project Management" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym European Financial Planning Association. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz umiejętności menedżerskich.

 

Pan Robert Perkowski 

Menedżer, samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych. Przewód doktorski zrealizował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Bankowości w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z Analityki Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych poruszających tematykę wirtualizacji przedsiębiorstw.

 

Od 18 marca 2019 roku Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A. Ekonomista o wieloletnim doświadczeniu zarządczym w różnorodnych instytucjach. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Członka Zarządu w PGNiG Upstream Norway AS. W 2019 roku był Członkiem Rady Nadzorczej w INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. Z kolei w latach 2006-2018 piastował urząd Burmistrza Miasta Ząbki, a od 2017 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Związku Samorządowców Polskich. Przedtem, od 2002 roku pracował w Resorcie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za plany finansowe w zakresie płac Służby Więziennej. Świadczył także usługi szkoleniowe oraz piastował inne funkcje publiczne.

 

Pan Robert Perkowski pełni również następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej w konsorcjum Krajowa Grupa Spożywcza S.A., Członka Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ S.A., Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNIG Gaz TUW.

 

 

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak oraz Robert Perkowski złożyli pisemne oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji w Zarządzie PKN ORLEN S.A. nie będą wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będą wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, kapitałowej, nie będą uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Złożyli również oświadczenie, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2021 poz. 112 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.