Nr 72/2022  |  02-11-2022  |  08:17

Rejestracja połączenia PKN ORLEN S.A. ze spółką PGNiG S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN ORLEN S.A. w związku z tym połączeniem

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”), informuje że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął w dniu dzisiejszym informację o wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 listopada 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia PKN ORLEN ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG S.A.”), („Połączenie”), podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu PKN ORLEN uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN w dniu 28 września 2022 roku.

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG S.A., obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) PGNiG S.A. („Spółki Przejmowanej”), na Spółkę („Spółkę Przejmującą”), przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które Spółka wyda akcjonariuszom PGNiG S.A.

Stosownie do art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpiło z dniem jego wpisania do rejestru właściwego według siedziby PKN ORLEN. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia PGNiG S.A. z rejestru.

Z dniem 2 listopada 2022 roku Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki PGNiG S.A., zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna).

W związku z Połączeniem kapitał zakładowy PKN ORLEN został podwyższony z kwoty 783.059.906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 25/100) do kwoty 1.451.177.561,25 (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 25/100). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba akcji wszystkich emisji wynosi 1.160.942.049 (jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty 25/100) każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 1.160.942.049 (jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć).

Zarejestrowane zmiany do Statutu PKN ORLEN, związane z Połączeniem, zostały uchwalone uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN w dniu 28 września 2022 roku.

Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki:

1)               w § 2

a)               w ustępie 2 po punkcie 89) dodaje się punkty 90) - 151) w brzmieniu:

„90. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

91.            działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

92.            wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

93.            pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

94.            sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

95.            sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

96.            wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

97.            konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

98.            magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

99.            produkcja gazów technicznych

100.         sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

101.         badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

102.         pozostałe badania i analizy techniczne

103.         instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

104.         leasing finansowy

105.         pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami na własny rachunek

106.         pozostałe formy udzielania kredytów

107.         działalność na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne

108.         pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi

109.         pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi

110.         zarządzanie rynkami finansowymi

111.         działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

112.         sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

113.         działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

114.         pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

115.        reprodukcja zapisanych nośników informacji

116.        naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

117.        naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

118.        sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

119.        sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

120.        sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

121.        wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

122.        działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

123.        pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana

124.        działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

125.        dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

126.        naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

127.        naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

128.        pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

129.        działalność centrów telefonicznych (call center)

130.        pozostała działalność wydawnicza

131.        działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

132.        pozostałe drukowanie

133.        wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

134.        pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

135.        pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

136.        działalność bibliotek

137.        działalność archiwów

138.        działalność muzeów

139.         kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

140.         zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

141.         wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

142.         wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

143.         wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

144.         działalność organizatorów turystyki

145.         obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

146.         pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

147.         pozostałe zakwaterowanie

148.         sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

149.         działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

150.         pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

151.         pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany”;

b)              dodaje się ustęp 5 i 6 w brzmieniu:

„5

Spółka, w zakresie przedmiotu działalności określonego w ust. 2, realizuje zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

6

1.               Minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wyraża, w formie pisemnej, zgodę:

 

a)               na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych,

b)               na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, w odniesieniu do realizacji zadań zapewnienia tego bezpieczeństwa w zakresie:

1)               ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw,

2)               bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych,

3)               równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej,

4)               działalności wydobywczej gazu.

2.               Wnioski w sprawach wskazanych w pkt 1. powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem

Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej.”

2)               w § 3 zmienia się ust. 1 nadając mu brzmienie:

„1

Kapitał zakładowy wynosi 1 451 177 561,25 zł (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 25 groszy) i jest podzielony na 1 160 942 049 (jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:

a)     336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A- 000000001 do A-336000000,

b)     6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B6971496,

c)      77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641,

d)     7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924,

e)     198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii E, o numerach od E-000000001 do E- 198738864,

f)       534 494 124 (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii F, o numerach od F-000000001 do F- 534494124.”

3)               w § 7:

a)               zmienia się ust. 4 pkt 1. nadając mu brzmienie:

„1.        Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej

inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki oraz akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.”

b)               zmienia się ust. 4 pkt 3. nadając mu brzmienie:

„3.        Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.”;

c)               w ust. 7 pkt 14. kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 15. w brzmieniu:

„15. podjęcie uchwały o zgodzie na objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego lub operatora systemu magazynowania gazu ziemnego z określeniem warunków i trybu zbywania.”;

d)               zmienia się ust. 9 nadając mu brzmienie:

„9

1.   Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji i przekształcenia i obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia, wymagają większości 90 % głosów oddanych.

2.   W sytuacji, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 49%, uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot:

1)               rozwiązanie Spółki,

2)               przeniesienie siedziby Spółki za granicę,

3)              zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie poszukiwania, wydobycia i obrotu ropy naftowej i gazu ziemnego,

4)               zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, której działalność obejmuje poszukiwanie, wydobycie i obrót ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,

5)               połączenie się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę,

6)               podział Spółki,

7)               uprzywilejowanie akcji,

8)               utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub

przystąpienie do niej,

9)               zmiana niniejszego     pkt 2.,

wymagają większości 80 % głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”

4)               w § 8:

a)             w ust. 11 pkt 19. kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 20. i 21. w brzmieniu:

„20.     opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli

Spółki do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa,

21. opiniowanie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A.”;

 

b)

 

w ust. 12 zmienia się pkt 8. nadając mu brzmienie:

„8. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników:

1)               z zastrzeżeniem pkt 2) - 4) poniżej, Podmiotów Zależnych oraz innych spółek,

jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:

a)               połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,

b)               zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,

c)               zmiany umowy lub statutu,

d)               zawarcia umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych,

e)               rozwiązania spółki;

2)           spółek, które są właścicielami sieci przesyłowej gazu ziemnego, sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, gazociągu międzysystemowego lub bezpośredniego, instalacji magazynowej gazu ziemnego, w sprawach:

a)               zmiany statutu lub umowy spółki,

b)               podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

c)               połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

d)               zbycia akcji lub udziałów spółki,

e)               zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

f)                 rozwiązania i likwidacji spółki,

g)               zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki,

h)               zobowiązania do dopłat,

i)                 emisji obligacji,

j)                 nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego

lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

k)               nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu Prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

l)                 nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

m)             nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,

-           przy czym punkty j-m powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych

z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a nadto punkt m nie obejmuje działalności zagranicznego Podmiotu Zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu;

3)               spółek będących operatorami systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego, w sprawach:

a)               zatwierdzenia rocznych planów finansowych tych spółek,

b)               zatwierdzenia wieloletnich strategicznych planów działalności tych spółek,

c)                zmiany statutu lub umowy spółki,

d)               podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

e)               połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

f)                 zbycia akcji lub udziałów spółki,

g)               zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

h)               rozwiązania i likwidacji spółki,

i)                 nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną

dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową,

rozbudową lub rozporządzeniem siecią dystrybucyjną, gazociągiem

międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

4)               spółek będących operatorami systemu magazynowania gazu ziemnego, w sprawach:

a)               zmiany statutu lub umowy spółki,

b)               podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

c)               połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

d)               zbycia akcji lub udziałów spółki,

e)               zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

f)                 rozwiązania i likwidacji spółki,

g)               nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną,

dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym występowanie o zgodę Rady Nadzorczej lub w dniu w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana czynność nie wymaga takiej zgody ze względu na jej wartość.”;

5)               w § 9

a)         w ust. 7 po pkt 3. dodaje się pkt 4. w brzmieniu:

„4. Sprawy określone w § 2 ust. 6.”

b)         Po ust. 11 dodaje się ust. 12 - 14 w brzmieniu:

12

1.               Zarząd Spółki obowiązany jest, na każde żądanie uprawnionego osobiście akcjonariusza - Skarbu Państwa, sporządzić oraz przekazać mu, na zasadach określonych w pkt 3. poniżej, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

2.    Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić, nie później niż do upływu dwóch miesięcy od dnia zakończenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Spółki oraz przekazać uprawnionemu osobiście akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, na zasadach określonych w pkt 3. poniżej, informacje dotyczące:

1)               realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,

2)               nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

3)               nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

4)               nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

5)               nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub

związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,

- przy czym punkty 1)-5) powyżej nie dotyczą informacji o: umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a punkt 5) nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym powstał obowiązek przekazania informacji.

3.               Zarząd Spółki roczne informacje, o których mowa w pkt 1., przedkłada podmiotowi

uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działy administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej.

13

1.       Zarząd Spółki przedkłada akcjonariuszowi szczególnie do tego uprawnionemu osobiście - Skarbowi Państwa, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązanym lub Podmiotem Zależnym, którego przedmiotem, było:

 

1)               strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne lub udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,

 

2)    nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

3)    nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

4)    nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

5)    nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,

6)    zatwierdzenie rocznych planów finansowych,

szczegółową informację dotyczącą decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie określonym w pkt 1) - 6) wraz z oceną jej skutków dla bezpieczeństwa energetycznego, o którym mowa w § 2 ust. 5, przy czym powyższe nie dotyczy informacji o umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a nadto punkt 5) nie obejmuje informacji dotyczących działalności zagranicznego Podmiotu Zależnego        Spółki bądź spółki, o której mowa powyżej, związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym powstał obowiązek przekazania informacji.

2.               Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązanym pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania.

3.               Zarząd Spółki informacje, o których mowa w pkt 1. i 2., przedkłada podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działy administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej.

14

Jeżeli osobiste uprawnienie Skarbu Państwa jako akcjonariusza Spółki określone w ust. 12 oraz ust. 13 powyżej wygaśnie z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością, wskazany w tych ustępach obowiązek przekazywania rocznych informacji stanowić będzie (ulegnie przekształceniu) uprawnienie Skarbu Państwa jako osoby trzeciej, realizowane przez przedkładanie tych informacji jedynie ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działy administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej, chyba że Skarb Państwa oświadczy wobec Spółki inaczej.”

 

Na podstawie powyższych zmian Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 ustaliło w dniu 28 września 2022 roku tekst jednolity Statutu w brzmieniu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Patrz także: raport bieżący nr 62/2022 z 28 września 2022 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.