Nr 74/2022  |  04-11-2022  |  17:22

Warunkowa rejestracja akcji PKN ORLEN S.A. serii F w KDPW, zamiana akcji PGNiG S.A. na akcje PKN ORLEN S.A. i wycofanie akcji PGNiG S.A. z depozytu papierów wartościowych

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”), informuje że 4 listopada 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) dokonał warunkowej rejestracji 534 494 124 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,25 zł, emitowanych w związku z połączeniem Spółki ze spółką PGNiG S.A. („Akcje serii F”), pod warunkiem: (i) wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLPKN0000018 oraz (ii) złożenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) oświadczenia w sprawie wykonania prawa do nabycia ww. akcji zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 461) albo upływ terminu do wykonania tego prawa.

 

Rejestracja Akcji serii F nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym oraz nie wcześniej niż po otrzymaniu przez KDPW oświadczenia KOWR w sprawie wykonania prawa do nabycia ww. akcji albo po upływie terminu do wykonania tego prawa.

 

Ponadto KDPW postanowił:

1) dokonać zamiany akcji spółki PGNiG S.A. na akcje PKN ORLEN, zgodnie z następującymi warunkami: 

(i) dzień referencyjny, o którym mowa w § 228 Szczegółowych Zasad Działania KDPW – 4 listopada 2022 r., 

(ii) parytet zamiany – 1:0,0925,

2) w związku z zamianą akcji, o której mowa powyżej, wycofać z depozytu papierów wartościowych 5 778 314 857 zwykłych na okaziciela PGNiG S.A., oznaczonych kodem ISIN: PLPGNIG00014.

 

Informacja o zarejestrowaniu Akcji serii F zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW. 

 

 

Patrz także: raport bieżący 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 45/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 46/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku, nr 20/2021 z dnia 10 maja 2021 roku, nr 21/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, nr 22/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, nr 11/2022  z dnia 16 marca 2022 roku, nr 37/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, nr 46/2022 z 12 sierpnia 2022 roku, nr 51/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 52/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 53/2022 z 26 sierpnia 2022 roku, nr 56/2022 z 12 września 2022 roku, nr 59/2022 z 27 września 2022 roku, nr 60/2022 z 27 września 2022 roku, nr 64/2022 z 30 września 2022 roku, nr 65/2022 z 30 września 2022 roku oraz nr 72/2022 z 2 listopada 2022 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.