Nr 75/2022  |  07-11-2022  |  21:58

Zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PKN ORLEN, z 31,14% do 49,90%.

Przed zmianą Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiadał 195 092 264 akcje PKN ORLEN, co stanowiło 31,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 195 092 264 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 31,14% ogólnej liczby głosów.

Aktualnie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiada 579 310 083 akcje PKN ORLEN, co stanowi 49,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 579 310 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 49,90% ogólnej liczby głosów.

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu.

 

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm.).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.