Nr 76/2022  |  07-11-2022  |  22:15

Zawiadomienie od Akcjonariusza – Aviva OFE o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander („Aviva OFE”) o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PKN ORLEN, z 5,43% do 3,99%.

Przed zmianą Aviva OFE posiadał 34 023 504 akcje PKN ORLEN, co stanowiło 5,43% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 34 023 504  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,43% ogólnej liczby głosów.

Aktualnie Aviva OFE posiadać będzie 46 274 140 akcji PKN ORLEN, co stanowić będzie 3,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniać będzie do wykonywania 46 274 140 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 3,99% ogólnej liczby głosów.

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu.

 

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.