Nr 78/2022  |  10-11-2022  |  15:10

Oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieskorzystaniu z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej PKN ORLEN S.A. skierowanej do akcjonariuszy PGNIG S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”), informuje że na podstawie informacji opublikowanych w dniu 10 listopada 2022 roku na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) powziął informację o nieskorzystaniu przez KOWR z przysługującego mu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. z dnia 13 stycznia 2022 roku; Dz.U. z 2022 r. poz. 461) prawa nabycia 534 494 124 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,25 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 668 117 655 zł („Akcje serii F”), emitowanych przez Spółkę w związku z jej połączeniem ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG S.A.”), które PKN ORLEN wyda akcjonariuszom PGNiG S.A.

 

Złożenie przez KOWR przedmiotowego oświadczenia było jednym z warunków rejestracji Akcji serii F przez KDPW, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 74/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku.

 

Patrz także: raport bieżący 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 45/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 46/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku, nr 20/2021 z dnia 10 maja 2021 roku, nr 21/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, nr 22/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, nr 11/2022  z dnia 16 marca 2022 roku, nr 37/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, nr 46/2022 z 12 sierpnia 2022 roku, nr 51/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 52/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 53/2022 z 26 sierpnia 2022 roku, nr 56/2022 z 12 września 2022 roku, nr 59/2022 z 27 września 2022 roku, nr 60/2022 z 27 września 2022 roku, nr 64/2022 z 30 września 2022 roku, nr 65/2022 z 30 września 2022 roku, nr 72/2022 z 2 listopada 2022 roku oraz nr 74/2022 z 4 listopada 2022 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.