Nr 79/2022  |  16-11-2022  |  11:17

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej oraz wykluczenie akcji spółki PGNiG S.A. z obrotu

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 listopada 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w związku z połączeniem PKN ORLEN ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („PGNiG”), podjął następujące uchwały:

- w sprawie wykluczenia z dniem 18 listopada 2022 roku z obrotu na Głównym Rynku GPW 5 778 314 857 akcji zwykłych PGNiG na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda;

- w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 534 494 124 akcji zwykłych PKN ORLEN na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,25 zł każda („Akcje serii F”). Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje serii F z dniem 18 listopada 2022 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 18 listopada 2022 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPKN0000018.

 

Wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym było ostatnim z warunków rejestracji Akcji serii F przez KDPW, w związku z czym, spełniły się warunki rejestracji Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.

 

Patrz także: raport bieżący 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 45/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 46/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku, nr 20/2021 z dnia 10 maja 2021 roku, nr 21/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, nr 22/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, nr 11/2022  z dnia 16 marca 2022 roku, nr 37/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, nr 46/2022 z 12 sierpnia 2022 roku, nr 51/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 52/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 53/2022 z 26 sierpnia 2022 roku, nr 56/2022 z 12 września 2022 roku, nr 59/2022 z 27 września 2022 roku, nr 60/2022 z 27 września 2022 roku, nr 64/2022 z 30 września 2022 roku, nr 65/2022 z 30 września 2022 roku, nr 72/2022 z 2 listopada 2022 roku, nr 74/2022 z 4 listopada 2022 roku oraz nr 78/2022 z 10 listopada 2022.

 

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust.1 pkt 2), 4) i 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.